Ulga na dziecko – zasady i obliczenia

Ulga na dziecko – zasady i obliczenia

7 maja, 2024 0 przez Pruning2985

Ulga na dziecko to przywilej podatkowy, który przysługuje określonym grupom podatników. W tym artykule dowiesz się, kto może skorzystać z ulgi na dziecko oraz jak obliczyć jej wysokość i prawidłowo ją odliczyć w deklaracji podatkowej. Omówimy również wpływ ulgi na wysokość podatku do zapłaty oraz zmiany, które będą obowiązywać w 2024 roku. Zapraszamy do lektury!

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

 

Ulga na dziecko przysługuje określonym grupom podatników, którzy spełniają określone warunki. Prawo do ulgi mają:

 

  • Osoby fizyczne rozliczające się według skali podatkowej na podstawie PIT 36 lub PIT 37.
  • Rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy, którzy faktycznie sprawują pieczę nad dzieckiem, mieszkają z nim, utrzymują je i wychowują.
  • Osoby, które rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych i spełniają dodatkowe warunki dotyczące limitu dochodów rocznych.

 

Warto pamiętać, że odliczenie ulgi na dziecko przysługuje także rodzicom jednego niepełnosprawnego dziecka oraz rodzinom co najmniej dwójki dzieci bez względu na wysokość ich dochodów. Przywilej ten ma na celu wspomaganie finansowe rodzin oraz osób pełniących funkcję opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej.

Jak obliczyć ulgę na dziecko i jak ją odliczyć?

 

Aby obliczyć ulgę na dziecko, należy wziąć pod uwagę liczbę posiadanych dzieci oraz wysokość przysługującej ulgi dla każdego z nich. W przypadku rodzin wielodzietnych, suma ulg dla poszczególnych dzieci daje łączną kwotę, którą można odliczyć od podatku dochodowego. Ważne jest również prawidłowe uzupełnienie deklaracji podatkowej i odpowiednich załączników.

 

W celu odliczenia ulgi na dziecko w deklaracji podatkowej, należy wypełnić odpowiednie pola dotyczące ulgi prorodzinnej. W przypadku PIT 36 lub PIT 37, miejsce na wpisanie kwoty ulgi znajduje się w odpowiedniej sekcji deklaracji. Należy również pamiętać o dokładnym uzupełnieniu załącznika PIT/O, gdzie należy podać liczbę dzieci oraz ich dane osobowe. W przypadku kontroli ze strony urzędu skarbowego, mogą zostać zażądane dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi na dziecko.

Ulga na dziecko a podatek do zapłaty lub zwrot

 

Ulga na dziecko ma istotny wpływ na wysokość podatku do zapłaty. Dzięki odliczeniu ulgi, rodzice mogą obniżyć swoje roczne zobowiązanie podatkowe. Jeśli kwota ulgi jest wyższa od podatku, można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

 

W praktyce oznacza to, że ulga na dziecko może przynieść podwójne korzyści. Po pierwsze, zmniejsza kwotę podatku do zapłaty, co jest szczególnie ważne dla rodzin o wyższych dochodach. Po drugie, jeśli ulga przekracza wysokość podatku, można otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty. Należy jednak pamiętać, że zwrot z tytułu ulgi na dziecko nie może przekroczyć sumy odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zmiany w uldze na dziecko w 2024 roku

 

W 2024 roku wprowadzone zostaną pewne zmiany dotyczące ulgi na dziecko. Nowe przepisy i zasady mają na celu ułatwienie skorzystania z ulgi prorodzinnej oraz dostosowanie jej do aktualnych potrzeb rodziców.

 

Jedną z głównych zmian jest likwidacja limitu dochodowego dla rodziców jednego niepełnosprawnego dziecka. Oznacza to, że rodzice takiego dziecka będą mogli skorzystać z ulgi bez względu na wysokość swoich dochodów. Jest to ważna zmiana, która ma na celu wsparcie finansowe rodzin, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi.

Ulga na dziecko a limit dochodowy

 

Limit dochodowy odgrywa istotną rolę w przypadku ulgi na dziecko. Aby móc skorzystać z tego przywileju, trzeba spełnić określone wymogi dotyczące wysokości dochodów. Limit ten jest obliczany na podstawie rocznych zarobków podatnika i ma wpływ na możliwość odliczenia ulgi.

 

Obecnie limit dochodowy dla rodziców jednego dziecka wynosi 112 000 zł rocznie. Oznacza to, że suma dochodów rodziców nie może przekroczyć tej kwoty, aby móc skorzystać z pełnej ulgi na dziecko. Jeśli dochody przekraczają ten limit, wysokość ulgi zostaje zmniejszona proporcjonalnie do przekroczenia limitu. Warto jednak pamiętać, że rodzice jednego niepełnosprawnego dziecka nie muszą spełniać tego kryterium dochodowego od 2023 roku.

Jak rozliczyć ulgę na dziecko dla małżonków?

 

Małżonkowie mają możliwość skorzystania z ulgi na dziecko zarówno w przypadku wspólnego rozliczenia, jak i osobnego rozliczenia. W przypadku wspólnego rozliczenia, oboje małżonkowie wpisują pełną kwotę ulgi na dziecko w odpowiednich polach deklaracji podatkowej. Należy również uzupełnić załącznik PIT/O, podając liczbę dzieci oraz ich dane osobowe.

 

W przypadku osobnego rozliczenia, każdy małżonek wpisuje część przysługującej mu ulgi na dziecko. Można się nią podzielić w dowolnej proporcji, na przykład 50/50 lub 20/80. Również w tym przypadku należy uzupełnić odpowiednie pola deklaracji podatkowej oraz załącznik PIT/O, podając liczbę dzieci oraz ich dane osobowe.